لیست بیلبورد ها

چهارراه ولیعصر
اندازه ( 5*12)
 چهارراه ولیعصر
میدان نصر
اندازه ( 5*12)
 میدان نصر
میدان نصر
اندازه ( 5*12)
 میدان نصر
میدان نصر
اندازه ( 5*12)
 میدان نصر
میدان نصر
اندازه ( 5*12)
 میدان نصر
میدان میرعماد
اندازه ( 5*10)
 میدان میرعماد
سرپل طالقانی
اندازه ( 5*12)
 سرپل طالقانی
بلوار شهید بهشتی
اندازه ( 5*15)
 بلوار شهید بهشتی
بلوار شهید بهشتی
اندازه ( 5*12)
 بلوار شهید بهشتی
بلوار شهید بهشتی
اندازه ( 5*12)
 بلوار شهید بهشتی
میدان سردار
اندازه ( 5*12)
 میدان سردار
چهارراه نوروزیان
اندازه ( 5*12)
 چهارراه نوروزیان
کانال دانشگاه
اندازه ( 5*12)
 کانال دانشگاه