لیست پریزما ها

پریزمای خیام شمالی-دور برگردان
اندازه ( 5*8)
 پریزمای خیام شمالی-دور برگردان
پریزمای فلسطین ابتدای خیام شمالی
اندازه ( 5*8)
 پریزمای فلسطین ابتدای خیام شمالی
پریزمای خیام شمالی دور برگردان
اندازه ( 5*8)
 پریزمای خیام شمالی دور برگردان
پریزمای خیام شمالی دور برگردان
اندازه ( 5*8)
 پریزمای خیام شمالی دور برگردان
پریزمای فلسطین ابتدای خیام شمالی
اندازه ( 5*8)
 پریزمای فلسطین ابتدای خیام شمالی
پریزمای فلسطین ابتدای خیام شمالی
اندازه ( 5*8)
 پریزمای فلسطین ابتدای خیام شمالی
پریزما ی میدان عدل ضلع شمال
اندازه ( 5*4)
 پریزما ی میدان عدل ضلع شمال
پریزما ی میدان عدل ضلع شمال
اندازه ( 5*4)
 پریزما ی میدان عدل ضلع شمال
پریزما ی میدان عدل ضلع شمال
اندازه ( 5*4)
 پریزما ی میدان عدل ضلع شمال
پریزمای فردوسی نرسیده به میدان عدل
اندازه ( 5*4)
 پریزمای فردوسی نرسیده به میدان عدل
پریزمای فردوسی نرسیده به میدان عدل
اندازه ( 5*4)
 پریزمای فردوسی نرسیده به میدان عدل
پریزمای فردوسی نرسیده به میدان عدل
اندازه ( 5*4)
 پریزمای فردوسی نرسیده به میدان عدل
پریزما ی میدان عدل ضلع شمال
اندازه ( 5*4)
 پریزما ی میدان عدل ضلع شمال