لیست پل هوایی ها

قزوین،بلوار امام خمینی،جنب بانک ملت(برگشت)
اندازه ( 12*3)
 قزوین،بلوار امام خمینی،جنب بانک ملت(برگشت)
قزوین،بلوار امام خمینی،پل ترافیک(برگشت)
اندازه ( 12*3)
 قزوین،بلوار امام خمینی،پل ترافیک(برگشت)
قزوین،بلوار امام خمینی،پل ترافیک(رفت)
اندازه ( 12*3)
 قزوین،بلوار امام خمینی،پل ترافیک(رفت)
قزوین،بلوار امام خمینی،جنب بانک ملت(رفت)
اندازه ( 12*3)
 قزوین،بلوار امام خمینی،جنب بانک ملت(رفت)
قزوین، قبل از پل عمران(برگشت)
اندازه ( 20*3)
 قزوین، قبل از پل عمران(برگشت)
قزوین، قبل از پل عمران،(رفت)
اندازه ( 20*3)
 قزوین، قبل از پل عمران،(رفت)
بلوار بهشتی، مقابل سازمان نظام مهندسی (به سمت ولیعصر)
اندازه ( 23*3)
 بلوار بهشتی، مقابل سازمان نظام مهندسی (به سمت ولیعصر)
بلوار بهشتی، مقابله هلال احمر (به سمت میدان ارتش)
اندازه ( 16.5*3)
 بلوار بهشتی، مقابله هلال احمر (به سمت میدان ارتش)
بلوارآیت الله خامنه ایی(رفت)
اندازه ( 12*3)
 بلوارآیت الله خامنه ایی(رفت)
بلوارآیت الله خامنه ایی(برگشت)
اندازه ( 12*3)
 بلوارآیت الله خامنه ایی(برگشت)
بلواربهشتی،پارک سوار(برگشت)
اندازه ( 12*3)
 بلواربهشتی،پارک سوار(برگشت)
بلوار بهشتی، پارک سوار(رفت)
اندازه ( 12*3)
 بلوار بهشتی، پارک سوار(رفت)
بلوار شهید رجایی (رفت)
اندازه ( 12*3)
 بلوار شهید رجایی (رفت)
بلوار شهید رجایی (برگشت)
اندازه ( 12*3)
 بلوار شهید رجایی (برگشت)
قزوین،دوراهی همدان(برگشت)
اندازه ( 12*3)
 قزوین،دوراهی همدان(برگشت)
قزوین، دوراهی همدان، مقابل بانک کشاورزی
اندازه ( 12*3)
 قزوین، دوراهی همدان، مقابل بانک کشاورزی
قزوین،پایانه مسافربری ( ترمینال تک قاب)
اندازه ( 12*3)
 قزوین،پایانه مسافربری ( ترمینال تک قاب)
قزوین، پایانه مسافربری( ترمینال قاب اول)
اندازه ( 12*3)
 قزوین، پایانه مسافربری( ترمینال قاب اول)
قزوین، پایانه مسافربری( ترمینال قاب دوم)
اندازه ( 12*3)
 قزوین، پایانه مسافربری( ترمینال قاب دوم)
قزوین، پایانه مسافربری( ترمینال قاب سوم)
اندازه ( 12*3)
 قزوین، پایانه مسافربری( ترمینال قاب سوم)
قزوین، پایانه مسافربری( ترمینال قاب چهاررم)
اندازه ( 12*3)
 قزوین، پایانه مسافربری( ترمینال قاب چهاررم)
قزوین، دوراهی همدان، مقابل بانک کشاورزی(قاب دوم)
اندازه ( 12*3)
 قزوین، دوراهی همدان، مقابل بانک کشاورزی(قاب دوم)
قزوین، باغ نشاط (رفت) قاب اول
اندازه ( 12*3)
 قزوین، باغ نشاط (رفت) قاب اول
قزوین، باغ نشاط (رفت) قاب دوم
اندازه ( 12*3)
 قزوین، باغ نشاط (رفت) قاب دوم
قزوین، باغ نشاط (رفت) قاب سوم
اندازه ( 12*3)
 قزوین، باغ نشاط (رفت) قاب سوم
قزوین، باغ نشاط(برگشت) قاب اول
اندازه ( 12*3)
 قزوین، باغ نشاط(برگشت) قاب اول
قزوین، باغ نشاط(برگشت) قاب دوم
اندازه ( 12*3)
 قزوین، باغ نشاط(برگشت) قاب دوم
قزوین، باغ نشاط(برگشت) قاب سوم
اندازه ( 12*3)
 قزوین، باغ نشاط(برگشت) قاب سوم
سرتک به سمت شمال
اندازه ( 18*3)
 سرتک به سمت شمال
سرتک به سمت میدان نصر
اندازه ( 18*3)
 سرتک به سمت میدان نصر